نقطه‌ای از زمین که به هر طرف نماز بخوانید، رو به قبله نماز خوانده‌اید!
بهترینها